Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod nazwą Biurowa zszywka znajdującego się pod adresem internetowymhttps://biurowazszywka.pl/oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:
  1. Klient – oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy;
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin, zamieszczony w Sklepie pod adresem URLhttps://biurowazszywka.pl/
  3. Sprzedawca – Firm Xerima Jan Szwakop, 39-300 Mielec, ul. Potockiego 9B oddział Al. Kwiatkowskiego 11, numer NIP 817-100-00-11, numer REGON 690293022. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu +48 017 773 00 77 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres [email protected];
  4. Sklep – Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URLhttps://biurowazszywka.pl/, którego właścicielem jest Sprzedawca.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.
 4. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.
 5. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Oferta

 1. Sklep oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w placówce stacjonarnej.
 2. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem produktów, które są wyraźnie oznaczone jako wybrakowane, z racji wad fizycznych lub krótkich terminów ważności i sprzedawane w cenie promocyjnej
 3. Ceny towarów są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 4. Promocje na oferowane w Serwisie towary nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Sklep umożliwia skorzystanie z usług:
  1. Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może zażądać usunięcia konta w każdym momencie poprzez zgłoszenia żądania Administratorowi, który usuwa konto w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (w dni robocze).
  2. Sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego atakami hakerskimi lub awarią.

3. Minimalne wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:
 2. Komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
 3. Łącze internetowe,
 4. Aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne,
  Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 5. Aktywne konto e-mail.

4. Składanie zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient może zawierać z Usługodawcą umowę za pomocą Sklepu internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 3. Aby złożyć zamówienie Klient:
  1. Zapoznaje się z opisem towaru i jego ceną, następnie klika na przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. Zatwierdza znajdujące się w koszyku towar lub towary oraz cenę ich dostawy;
  3. Rejestruje Konto, loguje się do swojego Konta lub podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane teleadresowe i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu;
 4. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: imię i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.
 6. Dostępne w Sklepie metody płatności to płatność przy odbiorze, za pomocą przelewu na konto Sprzedawcy.
 7. Niedokonanie płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową.

5.Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę kupującemu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub Dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.
 3. W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.
 4. Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki, za wyjątkiem zamówień, dla których faktura wystawiana jest na koniec danego okresu rozliczeniowego, lub gdy klient życzy sobie inaczej.

6.Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej lub transportu własnego Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 4. Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru, w momencie potwierdzania zamówienia. Kupujący ma prawo weryfikacji kosztów wysyłki.

7.Prawo odstąpienia od umowy i wyłącznie prawa

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Konsument może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej sprzedawcy [email protected] lub adres: – Firma Xerima Jan Szwakop, 39-300 Mielec, ul. Potockiego 9B oddział Al. Kwiatkowskiego 11.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) w przypadku, gdy Klient zamawia ilość jednego produktu przekraczającą wagę lub wymiar standardowej przesyłki kurierskiej (szczególnie, gdy Klient zamawia spore ilości produktu wspólnie tworzące wysyłkę wielkogabarytową).
 4. Konsument powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać towar do Sprzedawcy na adres al. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru towaru od Konsumenta.
 5. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy towaru do Konsumenta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.
 7. Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu na dokonanie jego wysyłki.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku, gdy z towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.
 10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art.395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 13. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku, a w szczególności w przypadkach:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Konsumenta

 1. Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie towary.
 2. Konsument w ciągu roku od wykrycia niezgodności towaru z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 3. Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej sprzedawcy [email protected] lub adres: – Firm Xerima Jan Szwakop, 39-300 Mielec, ul. Potockiego 9B oddział Al. Kwiatkowskiego 11. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 5. Konsument powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Sprzedawcy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Konsumentem kosztów.
 7. W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.
 8. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

9.Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będących Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.
 4. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będącym osobą prawną, podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub profesjonalną Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.

10.Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego ustępu stosują się jedynie do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej zdolnymi do nabywania praw i zaciągania zobowiązań składających zamówienie w Sklepie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania ekwiwalentu towaru będącego przedmiotem świadczenia lub odstąpienia od umowy lub jej części, w wypadku gdy ilość zamówionych przez Klienta towarów nie jest zgodna z rzeczywistym stanem magazynowym.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art.395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub minęło 6 miesięcy od zawarcia umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w sposób właściwy dla rzeczy w obecności kuriera lub dostawcy i sporządzenia protokołu z opisem ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli charakter rzeczy uniemożliwia sprawdzenie jej w obecności kuriera, Klient powinien sprawdzić towar niezwłocznie. Niesprawdzenie towaru powoduje utratę uprawnień wynikających z rękojmi.
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Sprzedawcę w sposób opisany w par. VIII. Nie znajduje zastosowania postanowienie par. VIII ust. 5.
 7. W przypadku zaistnienia sporu Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub innej instytucji zajmującej się polubownym rozwiązywanie sporów właściwej dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.Procedura weryfikacji opinii

 1. Weryfikacja opinii odbywa się poprzez pracowników sklepu, którzy sprawdzają czy użytkownik kupił produkty który opiniuje.
 2. Sklep używa natywnych opcji WooComerce :
  1. Opinie mogą być dodane tylko przez „zweryfikowanych właścicieli”
  2. Pokaż etykietkę „zweryfikowany właściciel” przy opiniach klientów.

12.Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie, wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili poinformowania drogą mailową Klientów o nowych zapisach. Klient, który nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w Sklepie.
 2. Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021.